Công ty cổ phần Vật tư thiết bị Văn hóa CEMCO

HACKED BY BCX
Hacked by BLACK CYBER XONE

                                   `````````````````

                            .@@@   `````````````````````````````

                           :@@@@@`````````````````````````````````````

                          :@@@@@@@@```````````````````````````````````````

                         @@@@@@@@@@````````````,`````````````````````````````

                        +@@@@@@@@@@@:`````````@@+@@`````````````````````````````

                        @@@@@@@@@@@@@@``````;@#+++++@@`````````````````````````````

                       @@@@@@@@@@@@@,````.@@++++++++++@@````````````````````````````

                      `@@@@@@@@@@@+`````````,@#+++++++++#@;````````````````````````````

                      `@@@@@@@@@@##@@@@@@@##@::,@#+++++++++@@:```````````````````````````

                     `@@@@@@@@@@;;;;;;;;;;;;#@:::;;''++##@@#+@@.```````````````````````````

                    ```@@@@@@@@@@@@##++'';;;;'#:::::::::::::@++@@@```````````````````````````

                   `````@@@@@@@``````````.,:;'##@@@@@@@@@@@@#@+++@@@```````````````````````````

                   `````;@@@@@@```````````````````````````@#++++++@@@````````````````````````````

                  ```````#@@@@@`````````````````````````````,@+++++@@@`````````````````````````````

                 ````````@@@@@;::,,..`````````````````````````@#++@@@@;`````````````````````````````

                 `````````@@@@#:::::;;;;'''++++##@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#``````````````````````````````

                ``````````+@@@:::::::::::::::::::#..............:@@@@@@@``````````````````````````````

               ````````````.@@@###@+'''++++####@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#```````````````````````````````

               ``````````````@@+++++##`````````````````````````,@@@@@@@@@:````````````````````````````````

              ```````````````@@+++++++@``````````````````````.@@@@@@@@@@@``````````````````````````````````

              `````````````````@@+++++++@+``````````````````,@@@@@@@@@@@@:``````````````````````````````````

             ```````````````````@#++@:;;;;;;;;;;;;@#++++++@@@@@@@@@@@@@@`````````````````````````````````````

             `````````````````````@#+@,,,,,,,,,,,,';;;;;'@@@@@@@@@@@@@@@``````````````````````````````````````

            ```````````````````````@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,````````````````````````````````````````

            `````````````````````````@@++++++++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@#``````````````````````````````````````````

           ````````````````````````````@@+++++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@`````````````````````````````````````````````

           ``````````````````````````````;@#++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@```````````````````````````````````````````````

           ````````````````````````````````'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@``````````````````````````````````````````````````

          ``````````````````````````````````#@@@@@@@@@@@@@@@@@+````````````````````````````````````````````````````

          `````````````````````````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+@@```````````````````````````````````````````````````

         ````````````````````````````````@@@@@@@@@@@@@@@@@@..#+++@@``````````````````````````````````````````````````

         ``````````````````````````````'@@@@@@@@@@@@@@@@,.....#++++@@````````````````````````````````````````````````

         ``````````````````````````````@@@@@@@@@@@@@@+.,:@@@@@@++++++#@;``````````````````````````````````````````````

        `````````````````````````````.@@@@@@@@@@@@#````````+@++++++++++@@,````````````````````````````````````````````

        ````````````````````````````.@@@@@@@@@@@@@@#';,.`````'@++++++++++@@.``````````````````````````````````````````

        `````````````````````````````@@@@@@@@@@@::::::::;'+@@@@@@@@@@@@@@@+@@@``````````````````````````````````````````

        ````````````````````````````@@@@@@@@@@::::::::::::::@.............+++@@+````````````````````````````````````````

       `````````````````````````````@@@@@@@@`.,:;;++@@@@@@@@@@@##+';::,...,#++@@@```````````````````````````````````````

       `.............................@@@@@@#...........................@###@+++@@@,......................................

       ..............................@@@@@#.............................;@+++++#@@@......................................

      `.............................;@@@@@................................@#+++@@@@......................................

      ..............................'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##+++'''+@#@@@@@......................................

      ..............................;@@@@;;;;;;;;;;;;;;;;;;@................#@@@@@@......................................

      ...............................,@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##++'';;::,,..@@@@@@@@......................................

      ................................@@@+++#@............................,@@@@@@@@@......................................

     `................................@@++++++@..........................@@@@@@@@@@@......................................

     .................................'@+++++++@;......................@@@@@@@@@@@@.......................................

     ..................................#@++++#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@........................................

     ....................................@@+++@.............@::::::#@@@@@@@@@@@@@@.........................................

     .....................................@@++#@;;;;;;''''''@''''@@@@@@@@@@@@@@@,.........................................`

     ......................................+@+++++++++++@@,...'@@@@@@@@@@@@@@@@...........................................`

    `........................................@#++++++++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@.............................................

    ..........................................@@++++++++#@@@@@@@@@@@@@@@@@@,..............................................

    ............................................@@++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,................................................

    ..............................................@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@...................................................

    ..............................................#@@@@@@@@@@@@@@@@@@....................................................

    `............................................#@@@@@@@@@@@@@@@@@@++@@..................................................

    ...........................................'@@@@@@@@@@@@@@@@''''@+++@@................................................

    ..........................................@@@@@@@@@@@@@@@@@###++@++++#@'.............................................`

    ........................................:@@@@@@@@@@@@@;....@@++++++++++#@,...........................................

    .......................................;@@@@@@@@@@@#.........+@++++++++++@@,.........................................

    ......................................,@@@@@@@@@@'+@@@@@@@##';:'@++++++++++@@.......................................`

    ......................................@@@@@@@@@;::::::::::::@....,::;'++#@@+@@@.....................................

    .....................................:@@@@@@@@@@@##+'';:::::@..............@+@@@,...................................

    .....................................@@@@@@@'...........,:;+##@@@@@@@@@@@@@#++@@@..................................

    .....................................@@@@@@:..........................,@+++++++@@#.................................

    .....................................@@@@@'.............................#@++++@@@@................................

    .....................................@@@@@;;:::,,.........................@++#@@@@................................

    .....................................@@@@''''''''+++++#####@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@...............................

    .....................................@@@@''''''''''''''''''@;;;;;;;;;;;;;;;@@@@@@@...............................

    .....................................@@@####@'''++++####@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@..............................

    `....................................+@@+++++@..........................#@@@@@@@@@..............................

    .....................................@@++++++@,......................+@@@@@@@@@@@.............................

    .....................................#@+++++++#@...................#@@@@@@@@@@@@.............................

    ......................................#@++#+::::::::::::'@;'''''+@@@@@@@@@@@@@@..............................

    .......................................@@+#.............@:::::+@@@@@@@@@@@@@@:..............................

     .......................................#@+@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@...............................

     ........................................,@++++++++++++@@#@@@@@@@@@@@@@@@@,...............................`

     ..........................................@@++++++++++@@@@@@@@@@@@@@@@@'.................................

     ...........................................@#+++++@@@@@@@@@@@@@@@@@@+..................................

     ............................................:@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@'...................................

     .............................................:@@@@@@@@@@@@@@@@@@:....................................

      ..........................................:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@....................................`

      ........................................:@@@@@@@@@@@@@@@@@''@++@@.................................`

      ......................................@@@@@@@@@@@@@@@@+;;;;@++++@@..............................`

      `...................................;@@@@@@@@@@@@@@@#@@@@@@@++++++@@...........................`

       ..................................#@@@@@@@@@@@@;......'@++++++++++#@'........................`

       ................................@@@@@@@@@@@@';:........:@#+++++++++@@;.....................`

       ...............................'@@@@@@@@@@:::::;'+#@@@@@@@@@@@@@@###+@@,..................

        ..............................@@@@@@@@@::::::::::::::@............,@+@@@................

        ............................,@@@@@@@++#@@@@@@@@@@@#@';;:,.........@++@@@..............

         ...........................#@@@@@@,....................,,:;;@@@@@@+++@@@............

         `..........................@@@@@@............................,@++++++@@@..........`

         `.........................@@@@@,..............................#@+++#@@@:........

          `........................@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##++#'';;;;:::,,,.,@+#@@@@+.......

          `.......................@@@@';;;;;;;;;;;;;;;;;;@''''''''''+++++@@@@@@@.....

           ......................@@@@@@@@@@########+++++@++++'''''''''#@@@@@@@@...`

            .....................#@@@@@@@@..................,,::;;''+@@@@@@@@@#..

            .....................@@@@@@@@@,......................,@@@@@@@@@@@,

             ...................@@@@@@@@@@#....................@@@@@@@@@@@@@

              ...................@@@@@@@@@@@,................@@@@@@@@@@@@@@

               .................:@@@@@@@@@@@#.............@@@@@@@@@@@@@@@

                ................@@@@@@@@@@#..............@@@@@@@@@@@@@,

                 .,,,,,,,,,,,,,,@@@@@@@@,,,,,,,,,,,,,,,,,@@@@@@@@@@@

                  `,,,,,,,,,,,,,:@@@@#,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#@@@@@@@`

                    ,,,,,,,,,,,,@@,,,,,,,,,,,,,,,,,,,` ;@@@@:

                     `.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.`    ,@;

                        ``..,,,,,,,..`
               â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘
             â–‘â–‘â–‘â–‘â–’â–“â–“â–’â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘  â–‘â–‘â–’â–“â–“â–’â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘
             â–‘â–‘â–“â–’â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘    â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–’â–“â–‘â–‘â–‘
           â–‘â–‘â–’â–’â–‘â–‘â–‘          â–‘â–‘â–‘â–‘â–“â–‘â–‘â–‘â–‘
          â–‘â–‘â–‘â–’â–‘â–‘â–‘              â–‘â–’â–’â–‘â–‘â–‘â–‘
          â–‘â–‘â–“â–‘â–‘â–‘â–‘              â–‘â–‘â–‘â–“â–‘â–‘â–‘
         ░░▒▓░░    ░░░▒▓░░ ░░░█▒░    ░░░░▓░░
         â–‘â–‘â–’â–‘â–‘â–‘    â–‘â–‘â–‘â–‘â–“â–’â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–’â–’â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘    â–‘â–‘â–“â–‘â–‘â–‘
         ░▓░ ░░  ░░░ ▒▓▓▓░░▒░░░▒░▓▓█▒░░░░░ ░░  ░░▓░░░
         â–‘â–‘â–‘   â–‘â–‘â–‘ â–‘â–‘â–‘â–‘â–’â–‘â–‘â–’â–‘â–’â–‘â–’â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘ â–‘â–‘â–‘â–’â–‘â–‘â–‘
         â–“â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–’â–’â–‘â–‘â–’â–“â–“â–“â–“â–“â–“â–“â–“â–“â–“â–“â–“â–“â–“â–“â–“â–’â–‘â–‘â–‘â–“â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘ â–‘â–“â–‘â–‘
         â–“â–‘â–‘ â–‘â–‘â–“â–“â–“â–‘â–‘â–’â–’â–“â–‘â–“â–’â–’â–’â–’â–“â–’â–’â–“â–’â–’â–’â–’â–“â–‘â–“â–’â–’â–’â–‘â–’â–“â–“â–’â–‘â–‘ â–‘â–“â–‘â–‘
         â–“â–‘â–‘ â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–’â–’â–’â–“â–‘â–“â–‘â–‘â–‘â–“â–“â–“â–’â–“â–’â–‘â–‘â–‘â–’â–‘â–“â–’â–’â–’â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘ â–‘â–“â–‘â–‘
         ▒░░░░░░░░▒▓▓▓█░▓░░░▓░▒▓░▒░ ░▒░█▓▓▓▒░░░░░░░░░▒░░
         ░▓░ ░░▓▒░░▓▓▓█░▓░░░░▓▓▓▓░░░░▓░█▓▓▓░░▒▓░░░░░▓░░░
         â–‘â–’â–‘ â–‘â–‘â–‘â–‘â–“â–’â–‘â–’â–“â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–“â–’â–‘â–’â–“â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–’â–’â–‘â–‘â–‘
         â–‘â–‘â–“â–’â–‘â–‘ â–‘â–‘â–‘â–‘â–“â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–’â–“â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘ â–‘â–’â–‘â–‘
         â–‘â–‘â–‘â–’â–’â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘ â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘ â–‘â–‘â–‘  â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘ â–‘â–’â–‘â–‘â–‘
          â–‘â–‘â–‘â–“â–‘â–‘â–‘              â–‘â–‘â–“â–‘â–‘â–‘â–‘
          â–‘â–‘â–‘â–‘â–’â–“â–‘â–‘â–‘â–‘           â–‘â–‘â–‘â–“â–‘â–‘â–‘
           â–‘â–‘â–‘â–‘â–“â–’â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘      â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–’â–“â–‘â–‘
           â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–“â–’â–‘â–‘â–‘      â–‘â–‘â–’â–“â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘
              â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–’â–“â–“â–“â–“â–“â–“â–“â–’â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘

         â–‘â–‘  â–‘â–‘     â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘ â–‘  â–‘â–‘â–‘   â–‘ â–‘â–‘â–‘
         â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘    â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘  â–‘â–‘â–‘   â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘
         ░▓███████░░░░░░░░▒████████░░░▒██▒░░░░░██▓▒▒░
         ░▓██▒▒▒▒██▒▒░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░██▓▒░░██▓▒▒░░
         ░▓██▒▒░▒██▒▒▒░▒██▒▒▒░░░░░░░░░░░░▓████▓▒▒▒░░░
         ░▓███████▒▒▒░░▓██▒▒░      ░▒███▒▒▒░
         ░▓██▒▒░░▓█▓▒░░░██▓▒░░ ░░░░░░░░░░██▓▒██▒░░░░░
         ░▓██▒▒▒▓██▒▒▒░░░████▒░▒▒▓▓░░░░▒██▒▒▒▒███▒░░░
         â–‘â–’â–“â–“â–“â–“â–“â–’â–’â–’â–’â–’â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–’â–“â–“â–“â–“â–’â–’â–’â–’â–‘â–’â–“â–“â–’â–’â–’â–‘â–‘â–‘â–’â–“â–“â–’â–‘â–‘
         â–‘â–‘ â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘ â–‘â–‘â–‘â–‘ â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘ â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘


        

Message from 4NTI_HeR0

--------------------------------------------------------------------------- Hello, I FUCKED YOUR SECURITY SYSTEM....I DELETED YOUR ALL DATA >AND I LOVE YOUR WIFE/GF <3
Sincerely, 4NTI_HeR0. "Seek the truth, it leads you to the facts!"

© 2015 Bản quyền thuộc về CEMCOHCM